Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34219
Title: Tổng hợp hydrotanxit Mg/Al làm xúc tác cho phản ứng ngưng tụ andol giữa axeton và benzandehit
Authors: Bùi, Thị Minh Nguyệt
Keywords: Hydrotanxit
Chất xúc tác
Ngưng tụ andol
Axeton
Benzandehit
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.81-85
Abstract: Hydrotanxit Mg/Al với tỷ lệ Al/(Al+Mg) khác nhau đã được điều chế thành công bằng phương pháp đồng kết tủa và được xác định bởi các phương pháp: phân tích nhiệt; nhiễu xạ tia X và BET. Nghiên cứu cho thấy, vật liệu hydrotanxit Mg/Al thu được là đơn pha hydrotanxit và có dạng mao quản trung bình (diện tích bề mặt 284 m2/g và bán kính mao quản 46 A). Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy vật liệu hydrotanxit Mg/Al ở tỷ lệ Al/(Al + Mg) – 0,30 có khả năng xúc tác cao nhất cho quá trình ngưng tụ andol giữa axeton và benzandehit, trong điều kiện khảo sát, benzandehit gần như được chuyển hóa hoàn toàn 120 phút phản ứng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34219
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.