Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34221
Title: Khảo sát độc tính và khả năng bảo vệ gan của cao chiết methanol lá một số thực vật trên dòng tế bào HepG2
Authors: Trần, Thanh Mến
Nguyễn, Đình Hải Yến
Đái, Thị Xuân Trang
Keywords: Bảo vệ gan
HepG2
Premna serratifolia L.
Paederia lanuginose
Paederia scandens
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.86-89
Abstract: Nghiên cứu tập trung vào việc khảo sát khả năng bảo vệ gan của các cao chiết methanol lá cây Vọng cách (Premna serratifolia L.), lá Mơ lông (Paederia lanuginosa) và lá Mơ leo (Paederia scandens) trên dòng tế bào HepG2. Các thí nghiệm đánh giá độc tính và khả năng bảo vệ gan chống lại sự tổn thương do CCl4 gây ra của các cao chiết được thực hiện bằng phương pháp xác định mật số tế bào sống sử dụng bộ Kit CCK8. Dòng tế bào gan HepG2 được gây tổn thương bởi CCL4(1%) và được bổ sung cao methanol lá cây Vọng cách, lá mơ Mơ lông và lá Mơ leo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các cao chiết không gây độc tính cho tế bào HepG2 ở nồng độ 500 µg/mL. Bên cạnh đó, thí nghiệm còn chứng minh cao chiết methanol lá Vọng cách và lá Mơ lông có hiệu quả trong việc bảo vệ thế bào gan kháng lại độc tính gây ra bởi CCL4 trên dòng tế bào HepG2.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34221
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.