Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34232
Title: Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị
Authors: Triệu, Quang Minh
Trần, Thị Lan Hương
Keywords: Đổi mới
Biện chứng
Kinh tế
Chính trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 9 .- Tr.3-9
Abstract: Kinh tế và chính trị luôn nằm trong mối quan hệ biện chứng không thể tách rời. Trong tính biện chứng đó, xét đến cùng, kinh tế đóng vai trò quyết định đối với chính trị. Ngược lại, chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế và tác động trở lại nền tảng kinh tế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua nhiều khâu trung gian. Nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị chính là yếu tố then chốt quyết định mức độ, tính chất, hiệu quả của công cuộc đổi mới. Quá trình nhận thức của Đảng đế đinh hướng giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị tuân theo và thể hiện rất rõ từng giai đoạn của con đường biện chứng nhận thức chân lý. Sự vận dụng, xử lý mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở từng giai đoạn lịch sử cụ thể là không giống nhau. Mỗi giai đoạn đó, về nguyên tắc, chỉ là một nấc thang trong quá trình nhận thức để phát triển trong quá trình đổi mới, xây dựng đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34232
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.