Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34235
Title: Ứng dụng chỉ thị microsatelite phân biệt quần đàn tôm hùm xanh [paruiinus homarus) ở Việt Nam và Sri Lanka
Authors: Nguyễn, Nguyễn Thành Nhơn
Đặng, Thúy Bình
Trần, Quang Sáng
Nguyễn, Minh Châu
Phạm, Thị Hạnh
Keywords: Di truyền
Microsatelites
Quần thể
Tôm hùm xanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 05 .- Tr.85-92
Abstract: Nghiên cứu hiện tại cung cấp dẫn liệu về đặc trưng di truyền quần thể tôm hùm xanh ở Việt Nam trên cơ sở so sánh với quần thể Sri Lanka. Thu thập mẫu tôm hùm xanh theo phạm vi phân bố và khảo sát các chỉ thị microsatellite với số lượng lớn là rất cần thiết để xây dựng định hướng bảo tồn và quản lý nguồn lợi tôm hùm xanh ở Việt Nam bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34235
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.