Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34237
Title: Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang 2018-2020
Authors: Trần, Thiện Linh
Keywords: Tài sản trí tuệ
An Giang
2018-2020
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 04 .- Tr.2-5
Abstract: Ngày 14 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh An Giang phê duyệt Quyết định số 1965/QĐ-UBND về Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020, trên cơ sở tiếp tục kế thừa Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34237
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.