Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34239
Title: Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh - Cơ sở lý luận của công cuộc cải cách Giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Triết lý giáo dục
Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh
Giáo dục đại học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 9 .- Tr.10-17
Abstract: Giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đại học ở Việt Nam nói riêng hiện đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới căn bản và toàn diện, nhưng điều phải làm trước tiên là tìm cho được triết lý giáo dục đúng đắn. Câu trả lời dường như đã có sẵn trong tư tưởng Hồ Chí Minh - nhà văn hóa kiệt xuất, người thiết lập nền giáo dục mới ở Việt Nam. Thấm nhuần và vận dụng sáng tạo triết lý giáo dục Hồ Chí Minh để từ đó tìm ra những giải pháp căn cốt cho công cuộc đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung, đổi mới giáo dục đại học nói riêng là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị và những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ở nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34239
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.