Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34241
Title: Dự báo của C. Mác về vai trò và sự phát triển của khoa học - công nghệ trong tương lai
Authors: Nguyễn, Đình Tường
Keywords: Khoa học và công nghệ
Cách mạng công nghiệp
Lực lượng sản xuất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 9 .- Tr.18-26
Abstract: C.Mác là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại của thế giới. Học thuyết về giá trị thặng dư và chủ nghĩa duy vật lịch sử là hai thành tựu quan trọng nhất trong các tư tưởng của ông. Trong bài viết này, tác giả trình bày những dự báo của C.Mác về vai trò và sự phát triển của khoa học - công nghệ trong tương lai, đặc biệt là những tư tưởng của ông về quá trình ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, về hệ thống máy móc, công cụ lao động, về năng suất lao động và trí thức khoa học... Những tư tưởng đó có ý nghĩa to lớn đối với chúng ta trong nhận thức khuynh hướng vận động của kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34241
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.53 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.