Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34242
Nhan đề: Tư tưởng của C. Mác theo phân phối theo lao động - nguyên tắc góp phần đảm bảo công bằng trong nền sản xuất có phân hóa sở hữu
Tác giả: Ngô, Tuấn Nghĩa
Từ khoá: Phân phối theo lao động
Phân hóa sở hữu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 9 .- Tr.27-35
Tóm tắt: Trên cơ sở tiếp cận duy vật về lịch sử và chỉ rõ bản chất của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa thông qua học thuyết giá trí thặng dư, C.Mác đã phát hiện ra rằng chừng nào còn có sự phân hóa về sở hữu trong xã hội, chừng đó còn tồn tại hiện tượng phân hóa về thu nhập do sự khác nhau về địa vị kinh tế của các chủ thế trong xã hội. Phương thức để làm giảm khoảng cách phân hóa ấy, trong điều kiện chưa thể thực hiện phân phối theo nhu cầu là thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34242
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.