Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34254
Title: Nhận diện các loại thế giới quan và vấn đề bồi dưỡng thế giới quan khoa học ở nước ta hiện nay
Authors: Lương, Thanh Hân
Keywords: Thế giới quan
Thế giới quan khoa học
Bồi dưỡng thế giới quan khoa học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 9 .- Tr.60-68
Abstract: Con người chỉ có thể phát huy vai trò chủ thể sáng tạo và hoạt động thực tiễn có hiệu quả khi có thế giới quan khoa học. Thế giới quan khoa học được hình thành và phát triển từ khi chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời cùng với những thành tựu của khoa học tự nhiên và xã hội. Ngoài những ưu trội thì mặt trái của những biển đổi của đời sống kinh tế, chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay đã làm cho thế giới quan duy tâm, tôn giáo xuất hiện ngày càng nhiều cần phải được nhận diện và từng bước khắc phục. Vì vậy, bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân là một trong những giải pháp cần thiẽt hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34254
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.16 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.