Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34259
Nhan đề: Quan niệm về mối quan hệ giữa đạo đức nho giáo và khoa khọc ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Tác giả: Hoàng, Minh Quân
Từ khoá: Nho giáo
Đạo Đức
Khoa học
Nửa đầu thế kỷ XX
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 9 .- Tr.69-78
Tóm tắt: Bước vào nửa đầu thế kỷ XX, cùng với những ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của nền khoa học phương Tây, mối quan hệ giữa khoa hoc với đao đức Nho giáo cũng trở thành một vấn đề lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ trí thức Việt Nam thời kỳ này. Trước câu hỏi nền đạo đức Nho giáo có thể cùng tồn tại và đi đến sự hòa hợp với khoa học phương Tây hay không, nhiều quan điểm khác nhau đã được đưa ra, qua đó thể hiện những phương án khác nhau của người trí thức Việt Nam trong việc phát triển đất nước. Trong bài viết, chúng tôi trình bày một cách khái lược những khuynh hướng tư tưởng chính về vấn đề này, thông qua một số nhà trí thức tiêu biểu, trải dài qua năm thập niên đầu của thế kỷ XX.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34259
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.28 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.