Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34272
Title: Trí thức Việt Nam hiện nay và vấn dề tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ và tôn vinh nhằm phát huy vai trò của đội ngũ này
Authors: Lê, Thị Sự
Keywords: Trí thức
Vai trò của trí thức
Chính sách đãi ngộ
Chính sách tôn vinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 9 .- Tr.87-94
Abstract: Mặc dù với lực lượng đông đảo, nhưng đội ngũ trí thức Việt Nam vẫn còn rất hạn chế trong việc phát huy vai trò của mình. Những hạn chế đó có nguyên nhân từ chế độ đãi ngộ vật chất và tôn vinh tinh thần chưa thỏa đáng. Bài viết tập trung phân tích những vấn đề đặt ra trong chính sách đãi ngộ và tôn vinh trí thức, từ đó đề xuất những giải pháp cơ bản tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ và tôn vinh, tạo động lực để phát huy vai trò của trí thức Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34272
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.04 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.