Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34297
Title: Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp; Nâng tầm vị thế UBKT
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Đổi mới tổ chức
Cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp
Nâng tầm vị thế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.31-34,72
Abstract: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng trong kiểm soát quyền lực, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Từ năm 1948 trở về trước, công tác kiểm tra của Đảng do các cấp ủy và chi bộ tiến hành. Cuối năm 1948 đến nay, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô tổ chức, điều kiện hoạt động của Đảng trong từng thời kỳ, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng từng bước được tổ chức, kiện toàn, ngày càng hoàn chỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34297
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.