Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34300
Title: Chấn chỉnh vi phạm về quy chế làm việc qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Chấn chỉnh vi phạm
Quy chến làm việc
Kiểm tra
Dấu hiệu vi phạm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.35-40
Abstract: Thái Hà uy chế làm việc (QCLV) của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng là văn bản cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành các nguyên tắc, chế độ quy định, điều chỉnh hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng. Nội dung QCLV được xây dựng trên nền tảng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt động, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, bí thư, các phó bí thư và từng thành viên trong cấp ủy; nguyên tắc, chế độ làm việc cũng như mối quan hệ công tác với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34300
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.