Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34304
Title: Thực hiện chỉ thị 35 để lựa chọn cấp ủy ở đảng bộ Trường Sỹ quan Chính trị
Authors: Bùi, Hải Ninh
Keywords: Chỉ thị 35
Lựa chọn cấp ủy
Đảng bộ Trường Sỹ quan Chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.48-50
Abstract: Trên cơ sở Hướng dẫn số 1388-HD/UBKT, ngày 18-12-2019 của UBKT Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội; Chỉ thị số 678-CT/ĐU, ngày 16-10-2020 của Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Nhà trường về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị; BTV Đảng ủy Nhà trường chú trọng chỉ đạo UBKT Đảng ủy tập trung quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34304
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.