Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3433
Title: Vai trò của nghệ nhân và người thực hành trong việc đảm bảo sức sống của di sản văn hóa phi vật thể (trường hợp nghiên cứu dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh)
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Di sản văn hóa phi vật thể
Nghệ nhân
Người thực hành
Dân ca Ví, Giặm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 2 .- Tr.11-19
Abstract: Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) được cộng đồng sáng tạo, thực hành, lưu truyền hàng trăm năm nay. Trong bối cảnh đương đại với sự thay đổi về môi trường diễn xướng, di sản đã thay đổi, nhưng chúng không mất đi mà tiếp tục được thực hành trong những bối cảnh mới. Bài viết này nhận diện và phân tích một số bối cảnh diễn xướng, trao truyền của dân ca Ví, Giặm trong cuộc sống của người dân xứ Nghệ ngày nay nhằm nhấn mạnh vai trò quyết định và tích cực của các cá nhân, nghệ nhân, những người thực hành và cộng đồng người xứ Nghệ nói chung trong bảo vệ di sản của cha ông để lại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3433
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_659.45 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.