Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34330
Title: Mấy vấn đề quản lý nhà nước về gia đình ở Việt Nam
Authors: Lê, Ngọc Thắng
Keywords: Gia đình
Quản lý nhà nước về gia đình
Chính sách về gia đình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 5 .- Tr.15-22
Abstract: Bài viết xuất phát từ việc phân tích đặc điểm đa dạng của gia đình Việt Nam với những bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán phong phú và khác biệt tương ứng với cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, Đồng thời, tác giả cho rằng cần xem xét gia đình Việt Nam trong tiến trình phát triển từ lịch sử cho đến hiện tại, gắn liền với sự phát triển bền vững của quốc gia cũng như với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó, tác giả nêu lên vấn đề quản lý nhà nước về gia đình phải lưu ý đến những đặc điểm đa dạng của gia đình Việt Nam và sự phát triển của gia đình Việt Nam,
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34330
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.