Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34335
Title: Tiếp cận an sinh xã hội của lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức (Qua tổng quan tài liệu nghiên cứu ở một số nước đang phát triển)
Authors: Hồ, Ngọc Châm
Keywords: An sinh xã hội
Chính sách an sinh xã hội
Lao động
Lao động di cư
Khu vực phi chính thức
Phụ nữ
Các nước đang phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 5 .- Tr.48-58
Abstract: Khu vực kinh tế phi chính thức ở các nước đang phát triển ngày càng thể hiện vai trò quan trọng bởi quy mô việc làm mà khu vực này tạo ra. Nếu không tính lĩnh vực nông nghiệp, khu vực phi chính thức là nơi cung cấp nhiều việc làm nhất so với các khu vực còn lại, góp phần tạo nên sinh kế ổn định hơn cho nhiều lao động. Trên cơ sở tổng quan tài liệu nghiên cứu ở một số nước đang phát triển, bài viết phân tích một số đặc trưng của lao động khu vực phi chính thức, các chính sách an sinh xã hội và khả năng tiếp cận của khu vực kinh tế phi chính thức ở một số nước đang phát triển. Nghiên cứu chỉ ra rằng lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức là nhóm dễ bị tổn thương bởi tình trạng việc làm không ổn định, thu nhập thấp, điều kiện làm việc kém an toàn, đặc biệt là nữ giới và lao động di cư. Chính phủ nhiều quốc gia đã có nỗ lực nhằm tạo điều kiện để lao động khu vực phi chính thức, tuy nhiên người lao động vẫn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận an sinh xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34335
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.27 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.247.75


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.