Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34337
Title: Đặc trưng cơ cấu cán bộ cấp cơ sở tại Việt Nam
Authors: Dương, Thị Thu Hương
Đặng, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Hành chính công
Quản lý nhà nước
Cơ cấu cán bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 5 .- Tr.59-68
Abstract: Đội ngũ cán bộ, công chức xã/phường/thị trấn hiện nay đang đảm nhận những trọng trách trực tiếp, quan trọng tại cơ sở đồng thời cũng chiếm một lực lượng đông đảo với hơn 230 ngàn công chức/cán bộ. Bài viết tập trung phân tích và nhận diện tổng thể cơ cấu cán bộ cấp xã/phường/thị trấn của các tỉnh thành toàn quốc, chú trọng phân tích trên hai tiêu chí cơ bản: độ tuổi và giới tính, số liệu sử dụng phân tích được tổng hợp từ 2 nguồn: báo cáo Bộ Nội vụ tính đến cuối năm 2015 và điều tra chọn mẫu của đề tài nghiên cứu năm 2017. Kết qua phân tích cho thấy cơ cấu tuổi tổng thể cán bộ công chức cấp xã/phường/thị trấn là hợp lý, nhưng tồn tại tình trạng già hoá đáng báo động tại một số tỉnh/thành phố. Bên cạnh đó, về tổng thể có sự không cân bằng về cơ cấu giới tính, nữ giới chỉ chiếm khoảng một phân tư tổng số công chức/cán bộ. Tuy nhiên, khi so sánh giữa các nhóm tuổi, kết quả cho thấy một xu hướng khả quan: tỉ lệ cán bộ nữ tham gia lực lượng cán bộ, công chức tại các xã/phưòng/thị trấn tại các tỉnh/thành phố có xu hướng tăng lên và không có quá nhiều sự chênh lệch so với nam giới ở nhóm cán bộ, công chức trẻ tuổi. Kết quả phân tích đóng góp bổ sung thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở các tỉnh thành trên toàn quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34337
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.