Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34340
Title: Dân tộc học / Nhân học và tiếp cận nghiên cứu nghèo đa chiều ở Việt Nam
Authors: Vũ, Đình Mười
Keywords: Tiếp cận Nhân học / Dân tộc học
Nghiên cứu nghèo đa chiều
Tộc người
Dân tộc thiểu số
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.03-13
Abstract: Nghiên cứu Dân tộc học / Nhân học về tình trạng đói nghèo của các tộc người ở nước ta mặc dù đã có những tiếp cận lý thuyết và khảo sát trường hợp tại một số tộc người và một số vùng như Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, miền núi phía Bắc và Nam Bộ. Song việc tiếp cận phương pháp nghiên cứu liên ngành, so sánh sự tương đồng và khác biệt về bức tranh nghèo đói cũng như sự tham góp ý kiến trong việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo trên cơ sở dữ liệu nghiên cứu vi mô, đặc trưng văn hóa tộc người vẫn còn những hạn chế nhất định, bởi vì từ góc nhìn về nghèo đa chiều cần có cách tiếp cận mang tính phổ quát nhằm khỏa lấp những thiếu vắng đó. Qua việc trình bày những quan điểm của các tổ chức quốc tế cũng như những lý thuyết tiếp cận phổ biến của các nhà nhân học, xã hội học đã sử dụng, bài viết này nêu lên một số vấn đề cần thảo luận về cách tiếp cận trong bối cảnh phát triển bền vững và hội nhập, góp phần nghiên cứu về nghèo đa chiều ở các tộc người, nhóm xã hội và cộng đồng cư trú tại các vùng miền của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34340
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.13 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.