Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34341
Title: Những ngộ nhận đối với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Authors: Nguyễn, Minh Phong
Nguyễn, Trần Minh Trí
Keywords: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Kinh tế nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 6 .- Tr.82-89
Abstract: Thời gian qua, trên mạng internet xuất hiện một số bài viết, quan điểm chưa đúng về kinh tế nhà nước (KTNN), doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và cổ phần hóa DNNN (CPHDNNN)) ở Việt Nam, đặc biệt nổi lên trong đó là hai ngộ nhận, cho rằng CPHDNNN làm giảm sút vai trò của khu vực kinh tế nhà nước và CPHDNNN làm mất công cụ định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34341
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.36 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.