Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34343
Nhan đề: Vai trò của người Việt trong phát triển thương mại và dịch vụ ở vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc
Tác giả: Tạ, Thị Tâm
Từ khoá: Người Việt
Thương mại
Dịch vụ
Vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.14-24
Tóm tắt: Các hoạt động thương mại và dịch vụ ở vùng biên giới Việt – Trung được khôi phục 1989 và mở rộng từ khi quan hệ Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa năm 1991. Các tộc người ở vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những hoạt động thương mại và dịch vụ, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế ở khu vực này. Bài viết tập trung làm rõ thêm vai trò của người Việt (Kinh) trong việc hình thành các trung tâm thương nghiệp và phát triển dịch vụ ở vùng biên giới, đồng thời thúc đẩy các quan hệ thương mại và dịch vụ xuyên biên giới cũng như những ảnh hưởng của người Việt trong các hoạt động kinh tế này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34343
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.61 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.