Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34350
Title: Lòng tin xã hội - nhìn từ Bắc Âu
Authors: Hồ, Thị Nhâm
Keywords: Lòng tin xã hội
Các nước Bắc Âu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 6 .- Tr.105-110
Abstract: Bắc Âu được xem là một mô hình kết hợp đặc biệt giữa “Chủ nghĩa tư bản vị lợi và chủ nghĩa xã hội vị tha”. Một trong những giá trị tạo ra sự khác biệt của các nước Bắc Âu là lòng tin xã hội. Bài viết phân tích vai trò, nguyên nhân, giải thích các yếu tố làm gia tăng lòng tin xã hội ở Bắc Âu, qua đó rút ra những giá trị tham khảo phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34350
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.12 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.