Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34359
Title: Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và mức phân chuồng đến năng suất, chất lượng cỏ Panicum maximum CV.Hamil
Authors: Nguyễn, Thị Thủy
Phí, Như Liễu
Nguyễn, Văn Tiến
Keywords: Khoảng cách trồng
Phân chuồng
Panicum maximum CV.Hamil
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 88 .- Tr.37-45
Abstract: Tổng số 2 thí nghiệm được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn Bình Dương từ 2017 đế 2018, nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của 3 khoảng cách trồng (Thí nhiệm 1: Khoảng cách trồng 50, 60 và 70 cm) và các mức phân chuồng (Thí nghiệm 2: 30,40 và 50 tấn / ha) đến năng suất, chất lượng giống cỏ Panicum maximum CV.Hamil, giúp cho việc xây dựng quy trình trồng cỏ Hamil thích hợp. Kết quả cho thấy, cỏ có năng suất trung bình (từ 3 lứa cắt) cao nhất ở khoảng cách trồng 60 cm (27,5 tấn / ha), năng suất VCK 5,5 tấn / ha, năng suất protein 0,60 tấn / ha. Mức bón 50 tấn phân chuồng / ha cho năng suất cao nhất trong thâm canh cỏ Hamil. Bón phân chuồng đã cải thiện được hàm lượng các chất dinh dưỡng trong cỏ, đặc biệt là nâng cao được tỷ lệ protein thô của cỏ. Do vậy, trồng cỏ Hamil nên sử dụng khoảng cách trồng 60 cm và mức bón phân chuồng từ 50 tấn / ha.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34359
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.