Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34363
Title: Nguyên tắc và yêu cầu của thiết kế hệ thống chính tri
Authors: Ngô, Huy Đức
Trịnh, Thị Xuyến
Keywords: Hệ thống chính trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 7 .- Tr.31-35
Abstract: Để hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, việc thiết kế hệ thống chính trị có sự khác nhau ở các quốc gia và bị chi phối bởi các điều kiện cụ thể, nhưng vẫn phải tuân theo các nguyên tắc và yêu cầu nhất định. Đối với các hệ thống chính trị dân chủ, các nguyên tắc cần phải tuần thủ như: quyến lực nhà nước thuộc về nhân dân, nguyên tắc dân chủ, pháp quyền, nguyên tắc tập trung và phân quyền. Trong đó, những yêu cầu cơ bản, cụ thể cần được đảm bảo gồm có: quyền lực ủy nhiệm có giới hạn - chính quyền hạn chế, cấp độ quyền lực tương quan với cấp độ ủy quyền, quyền lực ủy nhiệm phải được kiểm soát và tôn trọng tính pháp lý, tính chuyên môn hóa trong hoạt động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34363
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.