Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34367
Title: Đánh giá hiện trạng chăn nuôi dê tại tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Bình Trường
Nguyễn, Trần Phước Chiến
Nguyễn, Chí Phúc
Phạm, Huỳnh Khiết Tâm
Keywords: Giống dê
Sinh sản
Chất lượng thịt
Sữa dê
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 88 .- Tr.83-92
Abstract: Đánh giá hiện trạng chăn nuôi dê tại tỉnh An Giang được tiến hành từ tháng 2 – 4 năm 2018 với 180 hộ chăn nuôi dê cái sinh sản trên hai vùng, huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và Thoại Sơn đại diện cho vùng núi và huyện Châu Phú, Tân Châu, Châu Thành và Phú Tân đại diện cho vùng đồng bằng. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định năng suất sinh sản, khả năng sản xuất thịt và sản xuất sữa của đàn dê trong tỉnh. Tổng số dê được khảo sát là 3.187 con với 1.046 con đực và 2.131 con cái chiếm tỉ lệ là 32,9% và 67,1% với quy mô chăn nuôi trung bình là 17,7 con / hộ. Giống dê Bách Thảo và con lai chiếm tỉ lệ cao nhất với 74,6% so với dê Boer và con lai là 23,7%, giống dê sữa Saanen và con lai chiếm tỉ lệ 1,01% và Boer x Saanen là 1,16%. Tuổi động dục lần đầu tiên trên dê Bách Thảo và con lai khoảng 7,31±1,46 tháng và Boer lai khoảng 7,40±0,93 tháng. Khoảng cách giữa hai lứa đẻ khoảng 6,69 tháng, khối lượng dê sơ sinh là 2,03-2,59 kg. Tỉ lệ thịt dê móc hàm khoảng 59,1% trong đó dê Bách Thảo là 58,9% và Boer lai là 61,9%. Sản lượng sữa trung bình của dê là 1,5 lít / ngày. Chất lượng con giống, kỹ thuật chăn nuôi, giá thị trường của thịt dê, nguồn vốn đầu tư và nguồn lao động là yếu tố quan trọng trong sản xuất con dê của Tỉnh. An Giang có điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi dê với giống Bách Thảo và con lai. Nên tiếp tục sử dụng dê cái Bách Thảo làm nền kết hợp sử dụng dê đựa Boer và Saanen nhằm cải thiện tầm vóc, khả năng sản xuất thịt và sữa của đàn dê trong tỉnh. Nghiên cứu đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo giai đoạn tuổi của dê thịt và dê khai thác sữa tại An Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34367
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.1 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.