Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34368
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa trong kinh tế hiện nay
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Hồ Chí Minh
Quan hệ giữa văn hóa và kinh tế
Xây dựng văn hóa trong kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 7 .- Tr.44-50
Abstract: Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi ”, Đảng Công sản Việt Nam luôn coi văn hóa là sức mạnh nội sinh của dân tộc, là động lực để phát triển kinh tế. Vì thế, đầu tư cho văn hóa, gia tăng “hàm lượng văn hóa” trong hoạt động kinh tế cũng như mọi lĩnh vực của cuộc sống là một trong các cách thức để Việt Nam đạt được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như Đảng đã đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34368
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.