Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34382
Title: Nợ công ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý
Authors: Đoàn, Ngọc Phúc
Keywords: Nợ công
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 7 .- Tr.74-80
Abstract: Nợ công của Việt Nam hiện nay vẫn trong giới hạn an toàn, cơ cấu nợ công được điều chỉnh theo hướng bền vững song quy mô nợ công đang có xu hướng tăng nhanh, tỷ lệ nợ công so với GDP tăng nhanh, nợ nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn, hiệu quả sử dụng nợ công chưa cao... Trên cơ sở đánh giá thực trạng nợ công Việt Nam, bài viết đề xuất một số giải pháp chủ như: hạch toán nợ công theo chuẩn quốc tế, kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc vay vốn, cân đối nguồn vốn trong nước và nguồn vốn nước ngoài... nhằm tăng cường quản lý và kiểm soát nợ công đảm bảo nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34382
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.