Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34385
Title: Quản lý nhà nước về tài nguyên rừng (Qua thực tiễn tỉnh Nghệ An)
Authors: Phùng, Văn Hiền
Keywords: Rừng
Tài nguyên rừng
Quản lý
Bảo vệ và phát triển rừng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 7 .- Tr.81-85
Abstract: Tài nguyên rừng có vai trò đăc biệt quan trọng đối với khí quyển, đất đai, mùa màng cung cấp các nguồn gen động thực vật quý hiếm cùng nhiều lợi ích khác. Rừng là nguồn tài nguyên quan trọng của nước ta, gồm ba nhóm: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, trong đó rừng sản xuất là cơ sở phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Do vậy, cần phải quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34385
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.