Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34389
Title: Phán quyết của tòa án công lý quốc tế đối với vụ tranh chấp đảo giữa Malaysia - Indonesia: Một số bài học kinh nghiệm cho Việt nam
Authors: Mai, Hạnh Trang
Keywords: Tranh chấp đảo Pulau Ligitan - Pulau Sipadan
Malaysia - Indonesia
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 7 .- Tr.86-93
Abstract: Trên cơ sở phân tích bối cảnh hình thành và quá trình giải quyết tranh chấp đảo Pulau Ligitan và đảo Pulau Sipadan giữa Malaysia - Indonesia, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho Việt Nam trong quá trình giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển, đảo hiện nay, đó là: kiềm chế và quản lý tranh chấp trong tầm có thể kiểm soát được; vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; lựa chọn chứng cứ và sử dụng chứng cứ có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công trong các vụ kiện...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34389
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.