Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34394
Title: Hệ thống chính trị Lào và vấn đề nhất thể hóa các vị trí chủ chốt giữ Đảng và Nhà nước
Authors: Sa Mut Thong Sỗm Pa Nít
Keywords: Hệ thống chính trị
Nhất thể hóa
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 7 .- Tr.112-114
Abstract: Mô hình hệ thống chính trị của Lào khá tương đồng với Viêt Nam, song cũng có nét khác. Trong những năm qua, Đảng NDCM Lào đã tập trung đổi mới hệ thống chính trị. Từ Đại hội IX, Đảng NDCM Lào thực hiện nhất thể hóa các vị trí chủ chốt giữa Đảng và Nhà nước. Thực tiễn đã cho thấy, việc thực hiện mô hình trên là phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục, truyền thống của nền hành chính Lào. Đảng NDCM Lào sẽ tiếp tục thực hiện mô hình này trên cơ sở đổi mới cho phù hợp với điều kiện cụ thể từng giai đoạn, từng địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng tuyển chọn người đứng đầu, có đạo đức, tài năng, uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ nặng nề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34394
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.