Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34396
Nhan đề: Tổ chức, vai trò và hoạt động của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở cấp địa phương
Tác giả: Kouyang Sisomblong
Từ khoá: Tổ chức hoạt động
Vai trò hoạt động
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Cấp địa phương
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 7 .- Tr.115-118
Tóm tắt: Bài viết: Tổ chức của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở địa phương; Vai trò hoạt động của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở địa phương.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34396
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.