Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34412
Title: Các lý thuyết về di cư và vận dụng trong chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Authors: Lê, Ngọc Hùng
Keywords: Lý thuyết về di cư
Đồng bào dân tộc thiểu số
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 8 .- Tr.52-59
Abstract: Là biểu hiện sinh động của tính cơ động xã hội, di cư gắn với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và toàn cấu hóa. Các lý thuyết về di cư được phân chia thành nhiều loại khác nhau để phản ánh các nguyên nhân khác nhau của các hình thức di cư rất phong phú, đa dang của các dân tôc. Theo lý thuyết di cư, ở Viêt Nam hình thức di cư nông thôn - thành thị vẫn là hình thức phổ biến nhất, nguyên nhân chủ yếu là do việc làm và thu nhập; và di cư là nguồn cung lao động rất cấn thiết cho tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa và công nghiệp hóa. Viêc nghiên cứu và vận dụng lý thuyết di cư là rất cần thiết để đổi mới chính sách phát triển kinh tế-xã hội nói chung và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34412
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.49 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.