Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34424
Title: Chủ nghĩa dân túy ở khu vực Mỹ Latinh
Authors: Nguyễn, Anh Ninh
Keywords: Chủ nghĩa dân túy
Khu vực Mỹ Latinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 8 .- Tr.107-112
Abstract: Từ nghiên cứu về những nét đặc thù của chủ nghĩa dân túy ở khu vực Mỹ Latinh, bài viết nêu lên quan niệm sâu hơn về vấn đề phức tạp này. Được nảy sinh từ điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội đặc thù và được thực thi bởi những nhà chính trị cũng rất đặc biệt với những chủ trương chính trị trong tranh cử và thực thi. Những quy kết chủ nghĩa dân túy đối với các chính trị gia cánh tả Mỹ Latinh còn xuất phát từ ý thức hệ. Đó là sự thù ghét với những mục tiêu, tính chất xã hội trong quá trình phát triển và tán dương “chủ nghĩa tự do mới”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34424
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.