Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34426
Title: Tác động của chủ nghĩa dân túy đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế hiện nay
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Vũ, Thị Thu
Keywords: Chủ nghĩa dân túy
Phong trào cộng sản
Công nhân quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 8 .- Tr.113-117
Abstract: Chủ nghĩa dân túy là những thủ đoạn chính trị mang tính mị dân nhằm lôi kéo, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận và quần chúng nhân dân; đã và đang trở thành làn sóng lan rộng khắp châu Ầu và nhiều nước châu Á. Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chủ nghĩa dân túy có những tác động đa chiều, phức tap, tích cực hoặc tiêu cực tùy vào điều kiện khách quan và chủ quan của chính phong trào cộng sản, công nhân. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy vừa là áp lực, vừa là điều kiện để phong trào cộng sản, công nhân quốc tế tìm kiếm, thực thi chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân bằng những nội dung hình thức mới phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34426
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.