Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34428
Title: Quan hệ Mỹ - Trung Quốc hiện nay và tác động đến Việt Nam
Authors: Bùi, Đức Khánh
Keywords: Quan hệ Mỹ - Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 8 .- Tr.118-124
Abstract: Quan hệ Mỹ - Trung Quốc thể hiện đầy đủ và điển hình mới quan hệ giữa các nước lớn trong giai đoạn hiện nay. Đó là, quan hệ vừa hợp tác, vừa cạnh tranh gay gắt trên tất cả các lĩnh vực, nhưng không để xảy ra chiến tranh hay xung đột lớn, mà sẵn sàng thỏa hiệp với nhau để bảo vệ "lợi ích cốt lõi” của quốc gia, dân tộc. Sau hơn một năm cầm quyền, chính sách của Tổng thống D. Trump với Trung Quốc đã dần định hình. Đánh giá đúng mối quan hệ giữa hai cường quốc này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nước nhỏ, trong đó có Việt Nam, nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro, củng cố và tăng cường tốt nhất các lợi ích cho mình ở khu vực và thế giới. các lợi ích cho mình ở khu vực và thê giới
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34428
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.67 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.