Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34440
Title: Yêu cầu đối với cán bộ kiểm tra trong tình hình hiện nay
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Cán bộ
Kiểm tra
Công tác xây dựng Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 116 .- Tr.32-34
Abstract: Cán bộ kiểm tra là một bộ phận trong đội ngũ cán bộ của Đảng, là cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, chuyên trách về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Đội ngũ cán bộ kiểm tra là lực lượng nòng cốt, nhân tố quyết định việc thực hiện nhiệm vụ của UBKT các cấp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34440
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.