Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34442
Title: Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và DNNN
Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương
Keywords: Cơ chế kiểm tra
Giám sát
Đảng
Đảng viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 116 .- Tr.35-37,42
Abstract: Hiện nay, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước do nhiều chủ thể quản lý, như Chính phủ, bộ, ngành, uỷ ban nhân dân... nhưng theo hướng sẽ dần chuyển về Uỷ ban Quản lý và đầu tư vốn nhà nước trực thuộc Chính phủ. Như vậy, cơ chế kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước cũng giống kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong hệ thống chính trị, vì những đảng viên ở đây là công chức, viên chức nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34442
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.