Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34484
Title: Sự tham gia của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở Nhật Bản, Hàn Quốc Và Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Trọng Bình
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Keywords: Sự tham gia của người dân
Xây dựng nông thôn mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 10 .- Tr.108-114
Abstract: Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc là những quốc gia tương đối điển hình của châu Á trong xây dựng nông thôn mới. Tuy thời điểm thực hiện chính sách này ở ba quốc gia có sự khác nhau, nhưng đều có những điểm chung đáng chú ý, đó là đều lấy thôn/làng/ấp làm cơ sở và xuất phát điểm; đều coi trọng phát huy sự tham gia của người dân và coi trọng dân chủ, pháp quyền; cả ba nước đều đặt người dân là trung tâm của quá trình xây dựng và thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới. Những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở ba quốc gia nói trên là những giá trị tham khảo đối với quá trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34484
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.