Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34536
Title: Biến đổi trong hoạt động trồng trọt của người Tà–ôi, Cơ–tu, Bru–Vân Kiều ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế
Authors: Nguyễn, Thị Tám
Bùi, Thị Bích Lan
Keywords: Biến đổi
Trồng trọt
Dân tộc Tà–ôi
Dân tộc Cơ–tu
Dân tộc Bru–Vân Kiều
Quảng Trị
Thừa Thiên–Huế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.40-50
Abstract: Chính sách định canh, định cư của Nhà nước đã mang lại những thay đổi cơ bản cho cuộc sống của các tộc người thiểu số, trong đó có sự chuyển biến đa dạng về hoạt động trồng trọt của ba tộc người Tà–ôi, Cơ–tu, Bru–Vân Kiều ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế. Từ chỗ chỉ canh tác nương rẫy, đồng bào đã khai phá ruộng nước, đồng thời chuyển đổi một phần diện tích đất nương rẫy từ trồng lúa, ngô, sắn sang các loại cây hàng hóa,… Việc áp dụng các giống cây trồng mới cùng kỹ thuật canh tác hiện đại đã đưa đến sự thay đổi lớn về năng suất và sản lượng cây trồng. Những kết quả tích cực trong trồng trọt cho thấy lộ trình đúng hướng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở ba tộc người này, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, sự biến đổi này cũng đang đặt ra nhiều vấn đề như đầu ra cho sản phẩm cây hàng hóa, sự bất ổn về thị trường giá cả nông sản, sự mai một các tri thức truyền thống của tộc người và những tác động tiêu cực từ việc sử dụng thuốc hóa học trong trồng trọt lên môi trường sống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34536
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.94 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.