Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34641
Title: Kết nối liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử
Authors: Nguyễn, Bảo Trung
Nhâm, Ngọc Tâm
Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Xây dựng Chính phủ điện tử
Cơ sở dữ liệu số
Khung kiến trúc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 15(341) .- Tr.42-44
Abstract: Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT bảo đảm sẵn sàng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ sử dụng dữ liệu số với các cơ quan nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân đang được Bộ TN&MT tập trung nguồn lực, triển khai tổ chức thực hiện; góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34641
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.