Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34691
Title: Truyện cổ và cảm quan vũ trụ của người Cao Lan
Authors: Nguyễn, Văn Ba
Keywords: Truyện cổ
Người Cao Lan
Cảm quan vũ trụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 6 .- Tr.55-59
Abstract: Truyện cổ là nơi ghi dấu, gắn liền với những diễn biến lịch sử, văn hóa cũng như đặc điểm nhận thức, tư duy của mỗi tộc người, vì thế nó có vị trí quan trọng trong di sản văn hóa tộc người. Với trường hợp tộc người Cao Lan, truyện cổ của họ có nhiều nội dung hấp dẫn, thể hiện tư duy về các vấn đề thiên nhiên vũ trụ, đời sống xã hội của tộc người. Vì vậy, tìm hiểu cảm quan vũ trụ của người Cao Lan qua truyện cổ của họ là thử nghiệm bước đầu trên hành trình đi tìm bản sắc Cao Lan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34691
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.