Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34698
Title: Giảm nghèo đa chiều để phát triển bền vững ở vùng ven đô Hà Nội
Authors: Trần, Nguyệt Minh Thu
Keywords: Phát triển bền vững
Đô thị hóa
Vùng ven đô
Nghèo đa chiều
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 03 .- Tr.80-92
Abstract: Việc chuyển hướng chiến lược trong giám nghèo theo cách tiếp cận đa chiều đã và đang đưa Việt Nam tiến gần hơn với xu hướng quốc tế, nỗ lực đạt tới mục tiêu phát triển hển vừng. Giảm nghèo vẫn luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu, song độ phủ được mở rộng hơn, không chỉ có thu nhập. Bài viết tìm hiểu quá trình phát triển vùng ven đô Hà Nội, nhận diện nghèo đa chiều qua khảo sát thực trạng, xác định vai trò của công tác giảm nghèo trong những định hướng ưu tiên cho phát triển, những tồn tại và thách thức cũng như các vấn đề xã hội đặt ra tại vùng ven đô trong giảm nghèo đa chiều, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34698
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.37 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.