Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34707
Title: An sinh xã hội vùng ven đô Hà Nội (Nghiên cứu trường hợp xã Tân Lập huyện Đan Phượng và phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Authors: Đoàn, Kim Thắng
Keywords: An sinh xã hội
Ven đô Hà Nội
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Trợ giúp xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 03 .- Tr.104-117
Abstract: An sinh xã hội (ASXH) là một hệ thống tổ chức và thể chế nhằm phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro cho người dân. Về nguyên tắc, hệ thống ASXH hướng tới phục vụ toàn dân, nhưng trong thực tế, với khả năng bao phủ có hạn, hệ thống này thường còn gặp nhiều khó khăn để thực hiện mục tiêu như đã nêu. Ở vùng ven đô, nơi vốn có nền ASXH được kiến tạo chù yếu dựa trên nền tảng quan hệ gia đình, dòng họ và cộng đồng, các hoạt động ASXH cơ bản chưa đáp ứng kịp thời và đầy đủ để giúp người dân vượt qua khó khăn. Qua nghiên cứu định tính trường hợp xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) và phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm), Hà Nội năm 2018, bài viết cung cấp một bức tranh thực trạng cùa hệ thống ASXH vùng ven đô và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ASXH trong bối cảnh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34707
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.86 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.