Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34767
Nhan đề: Tiếp nhận lý luận phê bình phương Tây từ nền văn hóa Việt
Tác giả: Trần, Mạnh Tiến
Từ khoá: Lý luận phê bình phương tây
Nền văn hóa Việt
Tiếp nhận
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 9 .- Tr.36-46,79
Tóm tắt: Lịch sử phát triển của một dân tộc không chỉ thông qua sản xuất vật chất mà còn là quá trình tiếp thu sáng tạo các giá trị tinh thần nhân loại để mở mang tri thức cho mình, bởi tri thức là sức mạnh quốc gia mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập tới ngay sau ngày Tuyên ngôn độc lập (1945): "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Quá trình tiếp nhận đó được thế hiện qua các hình thái văn học nghệ thuật, tôn giáo, đạo đức, khoa học kỹ thuật của thế giới đã được bản địa hóa theo nhu cầu văn hóa dân tộc. Trong đó phải kể đến bộ phận lý thuyết về văn chương nghệ thuật, song khách quan đến nay, chúng ta vẫn chưa có những tác phẩm lý luận ngang tầm thế giới. Mặc dù trong các di sản văn học của người Việt đã chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc nhưng chưa thành hệ thống lý thuyết như các nước phương Tây.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34767
ISSN: 0866-7349
Bộ sưu tập: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
8.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.