Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34774
Title: Môi trường quản trị liên kết vùng giữa các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Nghiên cứu trường hợp liên kết thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
Authors: Nguyễn, Hiệp
Keywords: Thu hút FDI
Liên kết
Bối cảnh quản trị
Tính thuận lợi
Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 123 .- Tr.26-33
Abstract: Nghiên cứu này nhận diện và đo lường mức độ thuận lợi của bối cảnh quản trị liên kết vùng trong thu hút FDI tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Dựa trên nền tảng lý luận về quản trị liên kết trong khu vực công, nghiên cứu tiến hành khảo sát cảm nhận về bối cảnh quản trị liên kết của những người trực tiếp tham gia vào quá trình thu hút FDI của các địa phương trong Vùng. Kết quả phân tích bằng các công cụ thống kê cho thấy mức độ thuận lợi của các yếu tố trọng yếu còn chưa cao, đặc biệt là môi trường chính trị - hành chính. Nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt trong cảm nhận về mức độ thuận lợi giữa các địa phương, giữa các cấp quản lý và giữa các cơ quan thuộc bộ máy chức năng. Dựa trên kết quả này, một số gợi ý cải thiện môi trường quản trị liên kết được đề xuất nhằm thúc đẩy liên kết trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34774
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.