Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34873
Title: Nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 ở các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên Hải miền Trung và một số vấn đề đặt ra
Authors: Vũ, Đình Mười
Keywords: Dân tộc thiểu số tại chỗ
Giảm nghèo
Nghèo đa chiều
Tây duyên hải miền Trung
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.47-59
Abstract: Hiện nay, nghèo đa chiều đang diễn ra trầm trọng và sâu sắc do những khó khăn đặc thù về điều kiện tự nhiên và dân cư, đây là vấn đề nổi cộm, bức xúc ở các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung, thể hiện rõ trên các khía cạnh về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao và mức độ thiếu hụt cao một số chỉ số tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và chất lượng cuộc sống như giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và nhà vệ sinh. Kết hợp tham chiếu nguyên nhân dẫn đến nghèo, bài viết này đề xuất một số giải pháp gợi ý xây dựng chính sách giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34873
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.71 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.