Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34922
Title: Mối quan hệ giữa tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững
Authors: Nguyễn, Hoàng Nam
Nguyễn, Thế Chinh
Trần, Văn Ý
Keywords: Phát triển bền vững
Kinh tế xanh
Kinh tế tuyến tính
Kinh tế tuần hoàn
Tăng trưởng xanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.47-56
Abstract: Bài viết tổng hợp nhiều quan điểm nhìn nhận và phân tích sự giống và khác nhau giữa các thuật ngữ tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Kết quả cho thấy rằng các khái niệm này có nội hàm khác nhau và không nên dùng thay thế cho nhau. Từ đó, bài viết đưa ra một cách hiểu rõ ràng về mối quan hệ giữa các thuật ngữ này và sự thống nhất của chúng về phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34922
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.83 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.