Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34923
Title: Kinh nghiệm vận dụng tác động của quốc gia xuất xứ đến người tiêu dùng vào hoạt động truyền thông của Tập đoàn IKEA
Authors: Nguyễn, Thu Ngà
Keywords: Kinh nghiệm vận dụng
Quốc gia xuất xứ
Người tiêu dùng
Tập đoàn IKEA
Hoạt động truyền thông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 32 .- Tr.52-54
Abstract: Nhiều nghiên cứu trước đây đã khẳng định rằng, quốc gia xuất xứ (country of origin - COO) là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới các quyết định và hành vi của người tiêu dùng. Bàì nghiên cứu này sẽ tập trung vào những kinh nghiệm truyền thông coo của Tập đoàn IKEA. Những bài học kinh nghiệm từ Tập đoàn này có ý nghĩa tham khảo và vận dụng đốì với các công ty đa quốc gia, cũng như các tập đoàn lớn của Việt Nam khi tham gia hoạt động này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34923
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.