Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34931
Title: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Keywords: Giải pháp
Quản lý chi
Thái Nguyên
Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 32 .- Tr.68-71
Abstract: Trong những năm qua, việc quản lý chi ngân sách của tỉnh Thái Nguyên cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của quản lý nhà nước và có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quản lý chi NSNN của tỉnh Thái Nguyên vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, như: dự toán ngân sách có năm chất lượng chưa cao; một số chỉ tiêu trong dự toán ngân sách lập chưa sát với nhiệm vụ; kiểm tra, thanh tra tài chính chưa được thường xuyên... cần có những giải pháp khắc phục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34931
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.