Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3496
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của tính dị hướng bề mặt khi gia công phay tinh =
Other Titles: Research the effect of the anisthopy of surface in end milling
Authors: Nguyễn, Trường Sinh
Nguyễn, Hữu Thanh
Keywords: Ma sát, mài mòn
Tính dị hướng bề mặt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.40-46
Abstract: Khi gia công phay tinh với các chiến lược chạy dao khác nhau sẽ hình thành các bề mặt nhám dị hướng khác nhau. Thiếu sót thông tin về ảnh hưởng của các yếu tố dị hướng trong quá trình ma sát mài mòn của cặp vật liệu sẽ làm hạn chế khả năng sử dụng cũng như thiết kế, kiểm tra và điều khiển. Việc nghiên cứu thực nghiệm về ma sát, mài mòn trên các thiết bị hiện đại nhằm đánh giá đúng bản chất của bề mặt nhám dị hướng có một ý nghĩa thiết thực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3496
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
378.16 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.